Ledningssystem

Vårt ledningssystem är uppbyggt enligt de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001, men är även kompletterad för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen.

Kvalitetspolicy

”VVS-Metoders anställda skall ha som övergripande mål att utföra installationer och tjänster med hög och jämn kvalitet som överensstämmer med kundens krav och förutsättningar”.

Företaget skall arbeta för en ständig utveckling och förbättring av företagets kvalitetssystem.

Miljöpolicy

”VVS-Metoders miljöpolicy är att arbeta med material och metoder, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön”.

Vi skall bidra till en förbättring av vår miljö genom ett medvetet val av material och arbetsmetoder för att förebygga föroreningar.
Vi skall hos alla våra medarbetare öka kunskapen om miljöns betydelse.
Vi skall på alla sätt medverka till att bevara kulturella miljövärden.
Vi skall följa tillämpningsbara lagar och kundens definierade miljökrav.
Vi skall ställa krav på våra leverantörer att ta fram material som är miljöriktiga.
Mål och mätmetoder är en metod att följa upp och styra vårt miljöarbete.
Kontinuerligt förbättringsarbete pågår med miljöledningssystem för VVS-Metoder.

Arbetsmiljöpolicy

”Det primära målet är att åstadkomma en arbetsmiljö som inte medför någon ökad risk för ohälsa eller
olycksfall”. 

En god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som gynnar både företaget och de anställda. Målet för arbetsplatsens skyddsarbete är ett skadefritt bygge, minskning av belastningsskador och att i tillämpliga delar följa arbetsmiljöföreskrifter.